Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > Històric agenda > Finances per a no financers

Històric agenda SDE/

MATERIALS DE L'ACTIVITAT

No hi ha cap document disponible en aquests moments.

VÍDEOS DE L'ACTIVITAT

No hi ha cap video disponible en aquests moments.
GESTIÓ EMPRESARIAL

CURS

Finances per a no financers

16 mar 2011 -   UPF - Edifici ESCI-Born | Aula Soler i Palau

 

OBJECTIUS

 
Familiaritzar els assistents amb els conceptes econòmico-financers que afecten la seva activitat, tant si es tracta d'una societat com d'un autònom, i assolir alhora els coneixements necessaris per dur a terme una anàlisi dels principals estats financers de l'empresa.
Durant el taller es realitzaran exercicis i casos pràctics amb la finalitat que els participants aprenguin a avaluar correctament, en cada situació, el cost i el possible benefici d’un projecte abans de realitzar-lo.


PONENT

 
Salvi Hernández Barjola. Enginyer informàtic. Postgrau en Direcció de Tecnologies. MBA per EAE i creació d’empreses per ESADE. Programa de Direcció General PDG per IESE. Expert en assessoria i consultories empresarials en l'àrea de finances, de gestió de persones i de sistemes. Soci director de Sigma Consulting - Arekia. Docent en diverses universitats, escoles de negocis i empreses
DIMECRES 16

1. Introducció a les finances


a) Què són les finances?
b) Quina finalitat tenen?
c) Conceptes i termes financers més utilitzats
d) Diferències entre comptabilitat i finances
e) El pla financer
 

2. Instruments bàsics: compte de resultats i balança) Compte de resultats (rendibilitat de l'empresa)
 • Concepte, finalitat, tipus de comptes de resultats i composició
 • Ingressos - despeses versus cobraments - pagaments
 • Amortització, provisió
 • El flux de caixa (cash flow)
   
b) Balanç de situació (situació financera de l'empresa)
 • Concepte de masses patrimonials. Elements que les formen
 • Ordenació i classificació
 • Situació patrimonial de l'empresa
c) Exercicis i casos

 

DILLUNS 21

3. Anàlisi dels comptes de resultats i els balanços dinàmicsa) Anàlisi de comptes de resultats (evolució de la rendibilitat de l'empresa)
 • Anàlisi dels resultats. Anàlisi del marge, rendibilitat
 • Càlcul del tant per cent sobre els elements que el formen
 • Autofinançament i creixement
 • Ràtios més importants sobre el compte de resultats
 • Exercicis i casos

b) Anàlisi de balanços (evolució de la situació financera de l'empresa)
 • Anàlisi patrimonial estàtica. Principis d'equilibri financer.
 • Solidesa patrimonial.
 • Càlcul del tant per cent i de les ràtios més importants.
 • Anàlisi patrimonial dinàmica. Quadre d'origen i aplicació de fons (COAF).
 • Fons de maniobra
 • Exercicis i casos

DIMECRES 23

4. Gestió de costos (comptabilitat analítica)a) Concepte i utilitat
b) Tipus de costos disponibles
c) Fixos, variables, semifixos, directes, indirectes...
d) Sistemes de càlcul: cost directe,  full cost, ABC (costos per activitats)
e) Punt mort / llindar de rendibilitat
f) Marge de contribució
g) Assignació de costos fixos i indirectes
h) Exercicis i casos
Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?