Has oblidat la teva clau?
Contacta
Home > Històric agenda > Finances per a no financers

Històric agenda SDE/

MATERIALS DE L'ACTIVITAT

No hi ha cap document disponible en aquests moments.

VÍDEOS DE L'ACTIVITAT

No hi ha cap video disponible en aquests moments.
GESTIÓ EMPRESARIAL

TALLER

Finances per a no financers

14 mai 2012, 16 mai 2012, 18 mai 2012 09:00-14:00   Museu i Centre d'Estudis de l'Esport Dr. Melcior Colet.

PONENT
Salvi Hernández Barjola. Enginyer informàtic. Postgrau en Direcció de Tecnologies. MBA per EAE i creació d’empreses per ESADE. Programa de Direcció General PDG per IESE. Expert en assessoria i consultories empresarials en l'àrea de finances, de gestió de persones i de sistemes. Soci director de Sigma Consulting - Arekia. Docent en diverses universitats, escoles de negocis i empreses

 

PROGRAMA

 


DILLUNS  14

 

1. Introducció a les finances

a) Què són les finances?
b) Quina finalitat tenen?
c) Conceptes i termes financers més utilitzats
d) Diferències entre comptabilitat i finances
e) El pla financer

2. Instruments bàsics: compte de resultats i balanç
a) Compte de resultats (rendibilitat de l'empresa)
• Concepte, finalitat, tipus de comptes de resultats i composició
• Ingressos - despeses versus cobraments - pagaments
• Amortització, provisió
• El flux de caixa (cash flow)
 
b) Balanç de situació (situació financera de l'empresa)
• Concepte de masses patrimonials. Elements que les formen
• Ordenació i classificació
• Situació patrimonial de l'empresa
c) Exercicis i casos


DIMECRES 16

3. Anàlisi dels comptes de resultats i els balanços dinàmics
a) Anàlisi de comptes de resultats (evolució de la rendibilitat de l'empresa)
• Anàlisi dels resultats. Anàlisi del marge, rendibilitat
• Càlcul del tant per cent sobre els elements que el formen
• Autofinançament i creixement
• Ràtios més importants sobre el compte de resultats
• Exercicis i casos

b) Anàlisi de balanços (evolució de la situació financera de l'empresa)
• Anàlisi patrimonial estàtica. Principis d'equilibri financer.
• Solidesa patrimonial.
• Càlcul del tant per cent i de les ràtios més importants.
• Anàlisi patrimonial dinàmica. Quadre d'origen i aplicació de fons (COAF).
• Fons de maniobra
• Exercicis i casos


DIVENDRES 18

4. Gestió de costos (comptabilitat analítica)
a) Concepte i utilitat
b) Tipus de costos disponibles
c) Fixos, variables, semifixos, directes, indirectes...
d) Sistemes de càlcul: cost directe,  full cost, ABC (costos per activitats)
e) Punt mort / llindar de rendibilitat
f) Marge de contribució
g) Assignació de costos fixos i indirectes
h) Exercicis i casos

Passatge de Banca, 1-3
08002 Barcelona
T +34 93 556 51 99
F +34 93 316 28 43
Crèdits: Programació web  |  Disseny
{text_loading}
Comprovant l'usuari...
Enviant les dades...
Has oblidat la teva clau?